Uw persoonsgegevens

Beleid voor de bescherming van uw persoonsgegevens

Het huidige beleid streeft ernaar de omstandigheden te beschrijven waaronder CA Indosuez Wealth (Europe), 39 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (hierna de ‘Bank’ genoemd) in het kader van haar activiteiten de persoonsgegevens van betrokkenen, met name haar klanten en de gebruikers van deze Website, verzamelt en verwerkt.

Om meer te weten te komen over de belangrijkste begrippen inzake de bescherming van persoonsgegevens: hier klikken.

 

Persoonsgegevens 

In het kader van haar activiteiten verwerkt de Bank al dan niet automatisch persoonsgegevens van natuurlijke personen: bestaande en potentiële klanten, gebruikers van deze Website (als ze de online formulieren invullen die op deze Website tot hun beschikking staan) en andere natuurlijke personen (zoals gevolmachtigden, bestuurders). Al deze personen samen worden hierna afzonderlijk ‘Betrokkene’ genoemd.

De persoonsgegevens van Betrokkenen die de Bank als verwerkingsverantwoordelijke verzamelt of verwerkt, zijn gegevens die zij nodig heeft om te voldoen aan haar wettelijke of reglementaire verplichtingen, om de uitvoering van precontractuele maatregelen of contracten waarin de Betrokkene partij is mogelijk te maken en/of om de wettige belangen van de Bank na te streven, met respect voor de rechten van Betrokkene. Als deze gegevens worden verzameld voor andere doeleinden, dan vraagt de Bank op voorhand de toestemming van Betrokkene.

In het geval van Betrokkenen die ook klanten zijn, gebruikt de Bank hun persoonsgegevens om hun persoonlijk advies en aanbiedingen te bezorgen, om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en om hun alle nodige informatie te verstrekken om hen te helpen betere beslissingen te nemen.

Als de Bank gegevens van de klant nodig heeft om een dienst te verlenen, maar hier niet over beschikt, kan ze de dienst waarvoor deze gegevens vereist zijn niet verlenen.

 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van Betrokkenen kunnen worden verwerkt voor hoofdzakelijk de hieronder vermelde doeleinden.

Door te klikken op een van de onderstaande elementen kan Betrokkene gedetailleerde informatie raadplegen over het gebruik van zijn persoonsgegevens, zowel wat het doeleinde van de verwerking betreft als de wettelijke gronden op basis waarvan de Bank deze gegevens mag verwerken en indien nodig mag doorsturen naar landen die geen lid zijn van de Europese Unie. 

 1. Het aangaan van een relatie en het beheer van deze relatie en de rekening
  1. Prospectie en aanknopen van een relatie
  2. Aangaan van een relatie en beheer van de bankrelatie en de rekeningen
 2. Aanbod en beheer van producten en diensten
  1. Advisering en vermogensconstructies
  2. Beleggingsactiviteiten, transacties met effecten en levensverzekering
  3. Kredietactiviteiten
  4. Activiteiten met betrekking tot geld- en betalingstransacties en betaalwijzen
  5. Online bankactiviteiten en kluizen
 3. Logistiek beheer (veiligheid en beveiliging van goederen en personen, beheer van correspondentie en archieven)
 4. Naleving van andere wettelijke en reglementaire verplichtingen
  1. Naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen jegens externe autoriteiten
  2. Naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen in antwoord op interne controleverplichtingen

  

Bewaring van persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard voor de periode die noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken en maximaal voor een periode die overeenkomt met de duur van de contractuele of zakelijke relatie. Deze periode wordt vermeerderd met de tijd die nodig is voor de opheffing en consolidatie van de rechten, verjaringstermijnen en de uitputting van de rechtsmiddelen.

Om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen of om te reageren op de verzoeken van toezichthouders en administratieve overheden, en ook met het oog op geschiedkundige, statistische of wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden, mag de Bank de gegevens archiveren onder de in de toepasselijke regelgeving voorziene voorwaarden.

  

Rechten van Betrokkene

Onder de in de toepasselijke regelgeving voorziene voorwaarden beschikt Betrokkene te allen tijde over de volgende rechten:

 • het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens,
 • het recht om zijn gegevens te laten verbeteren als deze onjuist of onvolledig zijn,
 • het recht om zich om wettige redenen te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens,
 • het recht om te verzoeken dat zijn gegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt of wanneer Betrokkene zijn toestemming intrekt (als de verwerking van de gegevens in kwestie deze toestemming vereist),
 • het recht om te verzoeken dat de verwerking van zijn gegevens wordt beperkt, en
 • het recht om de overdraagbaarheid te vragen van de gegevens die zijn toevertrouwd aan de Bank (recht om de gegevens in digitaal formaat te krijgen).

Betrokkene kan zich ook, te allen tijde en zonder rechtvaardiging, verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor commerciële prospectie en profilering wanneer hij door de Bank of door derden aan deze doelstelling wordt gekoppeld, of, wanneer de wettelijke grond van de verwerking bestaat uit zijn toestemming, kan hij zijn toestemming hiervoor intrekken door een gewone brief te sturen naar CA Indosuez Wealth (Europe), 39 allée Scheffer, L-2520 LUXEMBOURG. De frankeerkosten worden hem op eenvoudig verzoek vergoed.

Betrokkene kan zijn rechten uitoefenen bij de Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van wie de contactgegevens hieronder worden vermeld, in de sectie "Functionaris voor gegevensbescherming".

Om zijn verzoek te steunen, kan Betrokkene het onderstaande aanvraagformulier gebruiken: hier klikken.

Betrokkene wordt ervan op de hoogte gebracht dat bij de uitoefening van bepaalde van de bovengenoemde rechten de Bank in sommige gevallen verhinderd kan worden bepaalde producten of diensten te verlenen.  

  

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

De Bank heeft een Functionaris voor gegevensbescherming aangesteld waarmee Betrokkene op het volgende adres contact kan opnemen: dpo@ca-indosuez.lu of per brief: CA Indosuez Wealth (Europe), 39 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Wanneer hij contact opneemt met de DPO, krijgt Betrokkene toegang tot gedetailleerde informatie over zijn rechten en het gebruik van zijn persoonsgegevens, met name informatie over de doeleinden van de verwerking, de wettelijke gronden op basis waarvan de Bank de gegevens verwerkt, de bewaartermijn van de gegevens, hun ontvangers en, in voorkomend geval, de overdracht naar een land dat geen lid is van de Europese Unie en de geïmplementeerde waarborgen.

 

Klachten bij de overheid

Betrokkene kan in geval van betwisting een klacht neerleggen bij de CNPD, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn via de volgende koppeling www.cnpd.lu.

 

Overdracht van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die in overeenstemming met de overeengekomen doeleinden door de bank worden verzameld, kunnen tijdens verschillende operaties worden overgedragen aan een land dat al dan niet een lidstaat is van de Europese Unie.Bij een overdracht naar een land dat geen lid is van de Europese Unie en dat niet beschikt over een vaststelling van gepastheid van de Europese Commissie, worden waarborgen voor de bescherming en veiligheid van de gegevens ingevoerd.

Betrokkene wordt erop gewezen dat zijn persoonsgegevens worden onderworpen aan computerverwerking in Zwitserland, een land dat een gepast beschermingsniveau waarborgt volgens Beschikking nummer 2000/518/EC van 26 juli 2000 van de Europese Commissie, op de servers van AZQORE. Voor zover nodig wordt verduidelijkt dat de overdracht van deze gegevens naar Zwitserland geen enkele gevolgen heeft voor de bewaring van de bezittingen van de klanten of de uitvoering van transacties ermee, die worden uitgevoerd in Luxemburg, door de teams van de Bank.

Bovendien wordt de Betrokkene erop gewezen dat zijn persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan de ontvangers vermeld in de onderstaande sectie "Beroepsgeheim".

 

Beroepsgeheim

De transacties en persoonsgegevens van Betrokkenen zijn gedekt door het beroepsgeheim waartoe de Bank in overeenstemming met haar wettelijke en reglementaire verplichtingen is gehouden.

Om aan deze laatste te kunnen voldoen, is het echter mogelijk dat de Bank aan de wettelijk bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteiten informatie moet meedelen over Betrokkenen die klant bij haar zijn. Zo moet bepaalde informatie bijvoorbeeld worden toegezonden aan de belastingdienst (automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot de financiële rekeningen op fiscaal vlak) of aan bepaalde nationale autoriteiten (nationaal bestand van problemen met de aflossing van kredieten aan particulieren beheerd door de Banque de France, centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België).

Bovendien geeft iedere Betrokkene die klant is uitdrukkelijk toestemming aan de Bank om zijn gegevens en de updates ervan te delen met de volgende derden:

 • het centrale orgaan van de Groep Crédit Agricole, zoals gedefinieerd door het Frans monetair en financieel wetboek, zodat dit ten behoeve van heel de Groep kan voldoen aan haar wettelijke en reglementaire verplichtingen, met name wat betreft de prudentiële verslaggeving aan alle bevoegde autoriteiten of toezichthouders;
 • bemiddelaars, paralegale afgevaardigden en ministeriële functionarissen in het kader van hun schuldinvorderingsopdrachten, evenals personen die betrokken zijn bij de overdracht van schulden of contracten;
 • ontvangers van stortingen en hun betalingsdienstaanbieders voor de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering, in overeenstemming met de voorschriften inzake internationale embargo's en sancties;
 • de maatschappijen van de Groep Crédit Agricole die zijn belast met het beheer of de preventie van operationele risico's (risicobeoordeling, veiligheid en preventie van niet-betaling en fraude, bestrijding van het witwassen van geld, enz.) ten behoeve van alle entiteiten van de Groep;
 • elke entiteit van de Groep Crédit Agricole bij samenvoeging van middelen of hergroepering van de maatschappijen, om de entiteiten toe te laten de missie te vervullen die het doel is van deze samenvoeging;
 • de onderaannemers van de Bank en met name de onderaannemers die deelnemen in het beheer van de rekening en het aanbieden van bank-, financiële en of verzekeringsproducten, en dit enkel voor de behoeften van dit onderaannemerschap.

 Tenslotte verleent Betrokkene uitdrukkelijk toestemming aan de Bank om hem via e-mail alle informatie mee te delen die op hem betrekking heeft en die mogelijk onder het beroepsgeheim valt.

De lijst met de ontvangers van de persoonsgegevens kan aan Betrokkene worden meegedeeld op diens eenvoudig verzoek, gericht aan de Bank.