Wettelijke vermeldingen

CA Indosuez Wealth (Europe)

Eigenaar en uitgever

CA Indosuez Wealth (Europe)
gevestigd in Luxemburg
Naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht met een kapitaal van 415 000 000 euro
39 Allée Scheffer L-2520 Luxemburg
Ingeschreven in het H.R. van Luxemburg onder het nummer B91.986
Erkende kredietinstelling in Luxemburg en onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Hierna “CA Indosuez Wealth (Europe)”

 

Directeur van de publicatie

Olivier CARCY, Gedelegeerd Bestuurder en Lid van het Directiecomité van CA Indosuez Wealth (Europe)

 

Redactiecomité

Marie COGNET

 

Hostingprovider

Crédit Agricole Group Infrastructure Platform, a Simplified Joint-Stock Company (French SAS) registered at the RCS of Paris under the number 840.434.740, with a capital of €86,552,500. 
30-32, boulevard de Vaugirard, 75015 PARIS.

 

WAARSCHUWING

In het kader van deze waarschuwing worden de onderstaande woorden als volgt gedefinieerd:

  • “Indosuez”, "Indosuez Wealth Management", “Indosuez group” or “Entity(ies)”: CA Indosuez and all other French and foreign entities, wherever their location, of which CA Indosuez is the holding company, or, more generally, that are part of the Wealth Management Business Line of Crédit Agricole group.
  • “Indosuez Europe”: CA Indosuez Wealth (Europe) 
  • “Indosuez Monaco”: CFM Indosuez Wealth 
  • “Indosuez Switzerland”: CA Indosuez (Switzerland) SA
  • “Gebruiker”: al wie toegang heeft tot of surft op de website en/of elke eigenaar van een computer die wordt gebruikt om de verbinding te maken met en/of te surfen op de website, ongeacht of deze persoon al dan niet een cliënt is van een entiteit.
  • “Website”: de website “luxembourg.ca-indosuez.com”, die bestaat uit de verschillende internetpagina’s van de vestigingen van CA Indosuez Wealth (Europe).

De website en het surfen op de website zijn onderworpen aan de Luxemburgse wet- en regelgeving. In geval van geschil zijn de rechtbanken van Luxemburg bevoegd.

 

1. Toegangs- en gebruiksvoorwaarden

De gebruiker verbindt zich ertoe kennis te nemen van de toegangs- en gebruiksvoorwaarden van de website en van het beleid dat toepasselijk is inzake bescherming van de persoonsgegevens, intellectuele eigendom en veiligheid, zoals hierna opgenomen; hij verbindt zich ertoe die voorwaarden in acht te nemen.

CA Indosuez Wealth (Europe) behoudt zich het recht voor de inhoud van deze waarschuwing te allen tijde te wijzigen. De gebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van de laatste versie van de waarschuwing telkens hij opnieuw inlogt op de website.
De website is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht, feit(en) van derden en/of onderhoudswerken en interventies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website. In geval van tussenkomst met het oog op het onderhoud van de website en in de mate van het mogelijke kan er kennis worden gegeven van deze onderbreking aan de hand van een waarschuwing die op de onthaalpagina wordt gepubliceerd of met eender welk ander procedé. Welke onderbreking of storing ook, ongeacht de oorzaak, kan niet tot gevolg hebben dat CA Indosuez Wealth (France) of de hostingprovider aansprakelijk wordt gesteld en verleent geen enkel recht op welke schadevergoeding ook.

Daar het gebruik van internet geen garanties biedt voor de vertrouwelijkheid en de integriteit van de doorgestuurde informatie, krijgt de gebruiker kennis van het feit dat hij alle passende maatregelen dient te nemen om zijn berichten, gegevens en/of tools te beschermen. Voor meer informatie in dit verband kan de gebruiker terecht op onze speciale pagina met.

De gebruiker verbindt zich ertoe de integriteit van de website in acht te nemen. Hij verbindt zich ertoe de werking van de website niet te belemmeren, de inhoud of een deel daarvan niet te wijzigen of te schrappen en geen gegevens op bedrieglijke wijze op te nemen op de website.

  

2. Tarieven

De toegang tot de website is gratis, exclusief de kosten die de leveranciers van internettoegang aanrekenen en exclusief de kosten van telefoongesprekken die de operators rechtstreeks factureren.

Via de website heeft de gebruiker toegang tot de online diensten van CA Indosuez Wealth (Europe). De voorwaarden inzake toegang, tarieven en levering van de online diensten worden opgenomen in een overeenkomst die de gebruiker en CA Indosuez Wealth (Europe) ondertekenen. Daartoe wordt de gebruiker verzocht zich te wenden tot CA Indosuez Wealth (Europe).

Via de website heeft de gebruiker toegang tot de online diensten van de andere entiteiten (desgevallend). De voorwaarden inzake toegang, tarieven en levering van de online diensten worden opgenomen in een overeenkomst die de gebruiker en de betrokken entiteit ondertekenen. Daartoe wordt de gebruiker verzocht zich te wenden tot de betrokken entiteit.

 

3. Ter beschikking gestelde informatie

De gegevens en opinies van algemene aard (economisch, financieel enzovoort) op de website bezitten enkel informatieve waarde. Hoewel CA Indosuez Wealth (Europe) alles doet wat redelijkerwijze mogelijk is om informatie in te winnen bij bronnen die hij betrouwbaar acht, beweert hij niet dat alle informatie of gegevens op de website exact, betrouwbaar en volledig zijn. Ze worden op niet-contractuele wijze verstrekt en bezitten slechts indicatieve waarde.

De informatie kan te allen tijde wijzigingen ondergaan zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker krijgt kennis van het feit dat het kan gebeuren dat deze informatie niet automatisch wordt bijgewerkt of niet in reële tijd wordt gevaloriseerd. De website kan informatie bevatten die externe vennootschappen ter beschikking stellen of hypertekstlinks naar andere websites die niet werden ontwikkeld door CA Indosuez Wealth (Europe). Het bestaan van een link van de website naar een andere website kan niet worden beschouwd als een validatie van die andere website of zijn inhoud. De gebruiker dient deze informatie met onderscheidingsvermogen en een kritisch geest te gebruiken. CA Indosuez Wealth (Europe) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie, meningen en aanbevelingen van deze derden.

Als gevolg van het bestaan van risico’s die inherent zijn aan de elektronische doorgifte van informatie kunnen vertragingen, weglatingen of onjuistheden zich voordoen. De informatie wordt verstrekt in de staat waarin ze zich bevindt, ongeacht haar bron. Bijgevolg wijst CA Indosuez Wealth (Europe) elke aansprakelijkheid af betreffende de inhoud van de website en het gebruik dat om het even wie daarvan zou kunnen maken.

De informatie op de website kan in meerdere talen worden opgemaakt. In geval van geschil heeft de Franse versie bewijskracht.

Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van de website. CA Indosuez Wealth (Europe) wijst elke aansprakelijkheid af voor het gebruik dat van de website kan worden gemaakt en de gevolgen daarvan.

 

4. Geen aanbieding

De informatie, publicaties, diensten en producten – in welke vorm ook en ongeacht hun aard – op de website kunnen bijgevolg niet worden geïnterpreteerd als vormden ze een marketinghandeling of een voorstel of aanbeveling met betrekking tot bank- en financiële producten of diensten vanwege CA Indosuez Wealth (Europe).

Evenzo vertegenwoordigt welke informatie ook die op de website wordt verspreid geen beleggingsadvies of juridisch of fiscaal advies.

Om eender welke bijkomende informatie te verkrijgen kan de gebruiker, zo hij dat wenst, contact opnemen met CA Indosuez Wealth (Europe) die hem de gevraagde informatie zal verstrekken binnen de beperkingen van de wet en de toepasselijke regelgeving.

 

5. Beperkingen inzake de toegang tot de website en tot de diensten en producten

De website is niet bestemd voor personen in rechtsgebieden waar (als gevolg van hun nationaliteit, hun woonplaats of om welke andere reden ook) de toegang tot de website en/of surfen op de website verboden is (zijn). De gebruiker wordt verzocht zich ervan te vergewissen dat hij krachtens de wet mag inloggen op de website en/of op die website mag surfen in het land waarvandaan de verbinding tot stand wordt gebracht. Aan de personen op wie deze beperkingen toepasselijk zijn, wordt gevraagd niet in te loggen op de website en/of niet op de website te surfen.

Het is mogelijk dat de op de website genoemde diensten en producten niet mogen worden verkocht of niet beschikbaar zijn voor de bewoners of ingezetenen van sommige landen of voor sommige categorieën van beleggers. De op de website voorgestelde diensten en producten zijn bestemd om te worden aangeboden en gebruikt volgens de contractuele voorwaarden en de tarieven die van kracht zijn bij CA Indosuez Wealth (Europe), met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Meer bepaald is het mogelijk dat de producten en diensten enkel voor bepaalde klanten zijn voorbehouden of het voorwerp zijn van beperkingen ten aanzien van sommige personen of in sommige landen. Hoe dan ook wordt de gebruiker verzocht zich ervan te vergewissen dat hij wettelijk mag inschrijven op de op de website vermelde diensten of producten. Aan de personen op wie deze beperkingen toepasselijk zijn wordt gevraagd niet in te schrijven op dergelijke diensten en producten. De gebruiker wordt gewaarschuwd voor het feit dat CA Indosuez Wealth (Europe) zal weigeren de diensten en producten te leveren aan personen die krachtens de wet niet op dergelijke diensten en producten mogen inschrijven.

Inzonderheid wordt de aandacht van de gebruiker gevestigd op het feit dat:

  • de website geen aanbieding vormt van noch een vraag naar diensten of producten naar de Verenigde Staten van Amerika of Canada of ter bestemming van welke persoon ook die woont in de Verenigde Staten van Amerika (“US Person”), Canada of eender welk ander land, of die daar een onderdaan van is, waar de inhoud van de website een inbreuk zou vormen op de toepasselijke wet- en regelgeving. Personen in dergelijke landen mogen niet op de website surfen;
  • inwoners van Hongkong geen toegang hebben tot de op de website beschreven producten en diensten, behalve in het geval waarin producten en/of diensten aan de klanten worden aangeboden via de entiteit in Hongkong van de lijn Wealth Management, of nog in om het even welk ander geval zoals bedoeld in het kader van de Securities and Futures Ordinance (Cap.571);
  • de website geen aanbieding vormt van noch een vraag naar diensten of producten voor personen in Singapore. De inhoud die te vinden is op de website van CA Indosuez Wealth (Europe) is uitsluitend bestemd voor personen buiten Singapore en mag uitsluitend door hen worden gebruikt.

 

6. Geen aansprakelijkheid

CA Indosuez Wealth (Europe), zijn bestuurders, werknemers of agenten zijn in geen geval aansprakelijk, jegens wie ook, voor al dan niet rechtstreekse verliezen, kosten, klachten of schade van welke aard ook, van contractuele of delictuele aard, met inbegrip van nalatigheid, die op welke wijze ook voortvloeien uit – of verbonden zijn met – het inloggen op en gebruiken van de website, zelfs wanneer CA Indosuez Wealth (Europe) kennis heeft gekregen van de mogelijkheden van dergelijke schade.

 

7. Kandidaturen en tewerkstelling

De gebruiker mag reageren op een aanbieding die wordt gepubliceerd op de website “jobs.ca-indosuez.com”, beschikbaar via een link in de tab “Carrières”.

CA Indosuez is de verantwoordelijke uitgever van de website “jobs.ca-indosuez.com”, die wordt gehost bij Talentsoft in Frankrijk. De op de kandidaturen toepasselijke voorwaarden worden nader beschreven in de wettelijke vermeldingen van de website “jobs.ca-indosuez.com” en de gebruiker wordt verzocht daar kennis van te nemen.

 

8. Intellectuele eigendom

De hele website en alle werken en elementen die er op voorkomen (meer bepaald de informatie, gegevens, geluiden, afbeeldingen, teksten, tekeningen, grafische elementen, onderscheidende tekens, logo’s, merken, iconografische en fotografische voorstellingen, downloadbare documenten enz.), zijn eigendom van CA Indosuez Wealth (Europe) of zijn partners. Elke reproductie, voorstelling of verspreiding voor andere dan persoonlijke doeleinden, volledig of gedeeltelijk, van de inhoud van de website, op welke drager of door middel van welk procedé ook is verboden, behoudens het voorafgaand schriftelijk akkoord van CA Indosuez Wealth (Europe). Het gebrek aan inachtneming van dit verbod vormt een geval van namaak waarvoor de inbreukmaker burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

Alle of een deel van de informatie op de website mag voor louter persoonlijk gebruik worden gedownload op een harde schijf of worden afgedrukt, op voorwaarde dat dit bericht op elk exemplaar wordt gekopieerd, dat er geen wijzigingen worden aangebracht en dat er geen gebruik van wordt gemaakt, volledig of gedeeltelijk, in een ander werk of een andere publicatie op welke drager ook. Het feit software of informatie op de website te downloaden of in welke andere vorm ook te kopiëren verleent aan de gebruiker geen enkel recht op die software of informatie. Tevens is het verboden alle of een deel van de informatie op de website te verdelen of te kopiëren en om de pagina’s van de website of eender welk ander element op de website door te geven (op elektronische of om het even welke andere wijze), te wijzigen of te gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden zonder daartoe de voorafgaande en schriftelijke toelating te hebben verkregen van CA Indosuez Wealth (Europe).

Het is streng verboden de benamingen “Indosuez”, “CA Indosuez”, “CA Indosuez Wealth Management” evenals alle merken van CA Indosuez en CA Indosuez Wealth (Europe) en/of hun logo’s, alleen of in combinatie, in welk opzicht ook te gebruiken of te reproduceren, meer bepaald voor reclamedoeleinden, zonder het voorafgaand en schriftelijk akkoord van CA Indosuez en CA Indosuez Wealth (Europe).

Om eender welke hypertekstlink naar de website te creëren is de uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van CA Indosuez Wealth (Europe) vereist.

 

9. Credits

Foto’s

Adobe Stock