Onze aanpak van de conformiteit

Interne regels

Onze conformiteits- en risicocultuur draagt bij tot het vertrouwen dat onze cliënten in ons hebben en aan de uitstekende relaties die wij hebben opgebouwd

 

Indosuez heeft interne regels ingevoerd om de wettelijke en reglementaire bepalingen die eigen zijn aan bancaire en financiële activiteiten strikt te volgen.

Deze stap draagt ertoe bij het vertrouwen van onze stakeholders (cliënten, medewerkers, beleggers, regulatoren, leveranciers, enz.) te behouden.

In een steeds complexere en gereglementeerdere omgeving werden de bankinstellingen ertoe gebracht om de laatste jaren hun standaarden in termen van klantenkennis te verhogen. Deze verplichtingen om te waken over de juistheid van de informatie die over het cliënteel bewaard wordt, laten de Banken toe hun cliënten beter te kennen om hen beter te begeleiden en hen te beschermen.

Voor meer leesbaarheid hebben we onze aanpak van de conformiteit vastgelegd in:

 • Conformiteit, principes met hoge eisen;
 • Conformiteit die naar u luistert;
 • Onze bijdrage in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, fraude en corruptie;
 • Onze bijdrage in de internationale uitwisseling van gegevens met fiscaal karakter en in de strijd tegen de fiscale fraude;
 • Informatie over onderhandse derivaatcontracten.

Gedragscode

Conformiteit, principes met hoge eisen: onze Gedragscode

Indosuez heeft een Ethisch Charter en een Gedragscode aangenomen die de verbintenissen van dit Charter in de praktijk brengt.

Het is uitgedacht als richtlijn voor al onze dagelijkse acties, beslissingen en gedragingen. Naast de toepassing van alle wettelijke, reglementaire en professionele regels waaraan onze verschillende activiteiten onderworpen zijn, vertaalt de Gedragscode onze wil om nog meer te doen om onze cliënten zo goed mogelijk te bedienen en al onze stakeholders tevreden te stellen.

Conformiteit die naar u luistert

1. Een klacht indienen

Gelieve voor elke klacht over uw relatie met ons bedrijf, in eerste instantie uw gebruikelijke contactpersoon aan te spreken. Om de behandeling van uw klacht te vergemakkelijken, dient u bij uw verzoek ook uw rekeningnummer, uw familienaam (-namen), voornaam (-namen) en adres mee te geven, naast een gedetailleerde omschrijving van de reden van uw klacht.

Binnen de 10 werkdagen krijgt u een ontvangstbewijs toegestuurd.

Wij zullen alles in het werk stellen om uw klacht te onderzoeken en binnen de 30 werkdagen na ontvangst op uw vraag te reageren. Als de klacht betrekking heeft op een betalingsdienst, is de behandelingstermijn vastgelegd op 15 dagen. Als die termijn niet kan worden gerespecteerd, verbindt onze onderneming zich ertoe u daarvan vóór het verstrijken ervan in kennis te stellen.

In de tweede plaats kunt u contact opnemen met de "klachtenfunctionaris" van de Directie, hetzij op het postadres, hetzij via de beveiligde elektronische mailbox van uw eBanking-dienst. Ons bedrijf verbindt zich ertoe u een ontvangstbevestiging te sturen en u te antwoorden binnen de hierboven vermelde termijnen.

Indien u niet tevreden bent met het antwoord, of indien de termijn is overschreden, kan tot een jaar na de datum van de klacht een buitengerechtelijke schikkingsprocedure worden ingeleid :

 

2. "Uw gegevens en deze van andere derden beveiligen" (AVG)

Omdat uw persoonsgegevens kostbaar zijn, heeft Indosuez een specifieke organisatie en systeem ingevoerd om hun volledige geheimhouding/beveiliging te verzekeren en hun uitbating te beheren (sturing van de activiteiten die uw gegevens verwerken, beheer van de bewaring, antwoorden op het uitoefenen van rechten ...). 

In Luxemburg is de bevoegde autoriteit voor persoonsgegevens de Commission nationale pour la protection des données (CNPD - www.cnpd.public.lu). 

In België is de bevoegde autoriteit voor persoonsgegevens de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

In Spanje is de bevoegde autoriteit voor persoonsgegevens de Agencia Española de protección de datos (AEPD: aepd.es).

In Italië is de bevoegde autoriteit voor persoonsgegevens eveneens aangesteld voor de implementering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 (https://www.garanteprivacy.it/).

In Portugal is de bevoegde autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens de nationale commissie voor gegevensbescherming ("CNPD" - www.cnpd.pt).

> Meer te weten komen over ons gegevensbeschermingsbeleid

 

3. U beschermen op de financiële markten

De financiële markten bieden talrijke beleggings- en rendementsopportuniteiten maar ook parallel hiermee heel gevarieerde risico's die goed geïdentificeerd moeten worden om aan uw risicoprofiel te beantwoorden. 

In een context van ingewikkelde financiële markten stellen de professionals van Indosuez al hun deskundigheid en knowhow ter beschikking om u zo goed mogelijk in dit perspectief te begeleiden.

 

4. U begeleiden in uw beleggingen

Aan uw zijde waken we erover om uw financiële vaardigheid te evalueren volgens uw kennis van en uw ervaring met financiële producten, uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstelling.

Zo verzekeren we vooraf dat al ons beleggingsadvies en al onze productaanbevelingen perfect aan uw risicoprofiel zijn aangepast.

Voor elke transactie geven onze professionals u trouwens aangepaste informatie over de financiële producten en hun risico's waardoor u de verrichtingen goed kan begrijpen.

> Handleiding voor beleggers

 

5. U inlichten over ons beleid voor het beheer van belangenconflicten

Er bestaan meerdere situaties waarin er een belangenconflict kan optreden bij de uitoefening van bankactiviteiten of financiële activiteiten. In het algemeen kan er een conflict bestaan zodra er een toestand de belangen van een cliënt kan schaden. 
De drie belangrijkste categorieën van mogelijke belangenconflicten zijn de volgende:

 • conflicten waarbij er een cliënt en een andere cliënt betrokken zijn;
 • conflicten waarbij de Bank (of de Groep waartoe deze behoort) en haar cliënten betrokken zijn;
 • conflicten waarbij de werknemers van de Bank en de Bank of de belangen van haar klanten betrokken zijn.

Indosuez hanteert het principe dat het belang van de cliënt primeert en heeft passende interne controles ingevoerd die met name een periodieke inspectie van de activiteiten en de bijzondere verrichtingen omvatten om de situaties te identificeren die tot het ontstaan van een belangenconflict zouden kunnen leiden.

Ze beschikt eveneens over alarmprocedures met betrekking tot potentiële en bewezen belangenconflicten. Het beleid van Indosuez voorziet daarenboven de registratie van de types uitgevoerde diensten en activiteiten waarvoor er een belangenconflict is opgetreden of kan optreden dat een gevoelig aantastingsrisico met zich meebrengt van de belangen van één of meerdere van haar cliënten.

> Meer weten over ons beleid voor het beheer van belangenconflicten

 

6. Een waarschuwing geven

Ons bedrijf is actief betrokken bij de strijd tegen onethisch, crimineel of crimineel gedrag en bij het respecteren van de geldende anticorruptievoorschriften.

In geval van een verdachte gebeurtenis begeleiden wij elke werknemer - intern of extern - en elke leverancier die zijn of haar waarschuwingsrecht wil uitoefenen.

Voor dit doel is een klokkenluiderssysteem ontwikkeld. Het garandeert u een strikte vertrouwelijkheidsomgeving, zodat u de feiten kunt blootleggen en kunt communiceren met de referent-persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw melding terwijl uw identiteit wordt beschermd.

Wij herinneren u eraan dat het klokkenluidersrecht belangeloos en te goeder trouw moet uitgeoefend worden. Indien nodig is er de toegang tot de tool via de volgende link: https://www.bkms-system.com/Groupe-Credit-Agricole/ethic-alerts

 

7. Ons Beste Uitvoeringsbeleid leren kennen

Als cliënt van Indosuez zal u waarschijnlijk beroep doen op onze beleggingsdiensten voor het uitvoeren van Financiële Instrumenten. 

Daarbij, en ook omdat onze bank haar cliënten voortdurend de beste dienstverlening wil bieden, verbindt Indosuez er zich toe uw orders uit te voeren zoals dit beschreven staat in dit Beste Uitvoeringsbeleid.

> Meer weten over ons Beste Uitvoeringsbeleid
> RTS 2023

 

8. Onze maatregelen met betrekking tot MiFID II

Luxemburg, België en Spanje hebben de MiFID II-richtlijn (Markets in Financial Instruments Directive) omgezet. Deze richtlijn is bedoeld om de bescherming van de beleggers, de organisatie en de integriteit van de markten gevoelig te verhogen.
MiFID II heeft als doel om elke eindcliënt meer transparantie te bieden zodat elke beleggingsonderneming er zich van moet verzekeren dat ze alle maatregelen neemt die volstaan om de best mogelijke resultaten te verkrijgen voor rekening van haar klanten. 

 

Classificatie van cliënten

Elke cliënt zal door Indosuez behandeld worden op een manier die overeenstemt met zijn categorie in het kader van de levering van een beleggingsservice en/of hiermee verbonden service of van de uitvoering van een transactie. De reglementering voorziet op die manier een meer of minder uitgebreide bescherming van de cliënt volgens zijn categorie, een niet-professionele cliënt zal bijvoorbeeld een uitgebreidere bescherming krijgen dan een professionele cliënt.

De classificatie van de cliënt wordt uitgevoerd volgens de toepasselijke reglementering en op basis van de cliënteninformatie die door de Bank bij de cliënt geïnd wordt.
De cliënt kan vragen om in een andere categorie geklasseerd te worden. Een vraag tot categoriewijziging kan voor een cliënt leiden tot een hogere of lagere bescherming. Voor elke aanvraag tot categoriewijziging wordt er aangeraden uw gebruikelijke contactpersoon binnen de Bank te raadplegen.

 

Evaluatie en informatie van de cliënten

De banken moeten hun cliënten informeren op basis van de kennis- en ervaringscriteria van de financiële producten, de financiële situatie en de beleggingsdoelstelling, volgens het geval. Indien de bank de cliënt bijvoorbeeld een beleggingsadvies geeft, moet ze er zich van verzekeren dat de aanbevolen producten overeenkomen met zijn profiel en zijn categorie.

De financiële instellingen moeten trouwens aan de cliënt aangepaste informatie geven over de financiële producten en hun risico's vooraleer een verrichting of een transactie uit te voeren. Voor de niet-professionele cliënten kan deze informatie de vorm aannemen van een KID (Key Information Document), zoals vermeld in de PRIIP'S-reglementering (Packaged Retail Investment and Insurance based Products).
 

AML/CFT

Onze bijdrage in de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme, fraude en corruptie

In het kader van de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire verplichtingen die in het beleid van onze Groep van toepassing zijn, heeft Crédit Agricole, Indosuez een specifiek systeem ingevoerd ter voorkoming van witwassen, financiering van terrorisme en corruptie en ter naleving van embargomaatregelen en bevriezing van tegoeden. Dit systeem heeft betrekking op al haar entiteiten. 

 

1. Onze internationale verplichtingen

De internationale verplichtingen zijn:

 • de 40 aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) die in februari 1990 aangenomen werden en in februari 2012 herzien werden, beogen te voorkomen dat het banksysteem wordt gebruikt om geld met een criminele herkomst wit te wassen;
 • Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en van de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (Voor de EER relevante tekst). De Richtlijn (EU) 2015/849 van de Europese Unie beoogt de bepalingen van de lidstaten te harmoniseren. Deze richtlijn wordt aangevuld door de nieuwe Richtlijn 2018 /843 van 30 mei 2018 (de 5e Richtlijn), die momenteel wordt omgezet in de lidstaten.

 

2. Onze nationale verplichtingen 

Het witwassen van geld wordt gewoonlijk omschreven als het feit om met alle middelen de leugenachtige motivering te vergemakkelijken van de herkomst van de goederen of van de inkomsten van de dader van een misdaad of van een misdrijf dat hem een rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel heeft verschaft en om hulp te bieden aan een beleggings-, verbergings- of omzettingsoperatie van de opbrengst van één van deze inbreuken. Het gaat er met andere woorden om om gelden van criminele oorsprong wettelijk te doen lijken.

De financiering van het terrorisme is het feit om rechtstreeks of onrechtstreeks, illegaal en opzettelijk met gelijk welk middel te zorgen voor gelden, waarden of goederen van eender welke aard of deze bijeen te brengen met de bedoeling deze volledig of gedeeltelijk gebruikt te zien worden of met de kennis dat ze gebruikt zullen worden om een terroristische daad te plegen of te proberen plegen, zelfs wanneer ze niet daadwerkelijk voor dit doel gebruikt werden of indien ze niet gebonden zijn aan één of meerdere specifieke terroristische daden.

Indien deze twee inbreuken niet effectief worden beheerst en behandeld kunnen ze ernstige sociale, politieke en economische kosten hebben en de ontwikkeling van misdaadorganisaties bevorderen. De Bank heeft met het oog op de beveiliging van het financiële systeem tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme preventie-, opsporings- en onderzoeksmaatregelen ingevoerd.

 

3. Onze verbintenissen

In een richtlijn van de Group zijn de organisatie en de verplichtingen van een businessline “Financiële zekerheid” vastgelegd voor de beheersing en controle van risico's in verband met witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, embargo’s en de bevriezing van tegoeden.

De businessline is onderdeel van het door de Group ingestelde conformiteitscontrolesysteem.

Hiermee zijn procedures ingesteld betreffende:

 • kennis van cliënten en hun uiteindelijk gerechtigden: “Know Your Customer” en meer in het bijzonder,
  • de identificatie van de cliënt en de controle van zijn identiteit,
  • de identificatie van de uiteindelijk gerechtigde en het nemen van redelijke maatregelen om de identiteit van deze persoon te controleren,
  • de evaluatie en, indien van toepassing, het verkrijgen van informatie over het onderwerp en de beoogde aard van de zakelijke relatie;
  • de uitvoering van een constante controle van de zakelijke relatie, waarbij documenten, gegevens of informatie worden bijgewerkt).
 • toezicht op stromen met toepassing van de embargoregels (bv.: Fircosoft), de regels betreffende bevriezing van tegoeden en de identificatie van opdrachtgevers van geldovermakingen (aanbeveling nr. 16 van de FATF),
 • melding van verdachte verrichtingen en transacties bij de financiële-inlichtingeneenheid,
 • opleiding van alle betrokken medewerkers. Crédit Agricole CIB heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van het e-Learningprogramma LAB-FT, gestimuleerd door het Franse opleidingscentrum voor de bancaire sector (CFPB - Centre de Formation de la Profession Bancaire), met hulp van het Franse verbond van bankiers (FBF - Fédération Bancaire Française),
 • controle op de naleving van de ingestelde procedures en maatregelen om de hierboven bedoelde verplichtingen na te komen,
 • documentatie, archivering en bewaring van dossiers en de opzet van controletrajecten.

Binnen de Crédit Agricole S.A. Group zijn bovendien beginselen geformuleerd met betrekking tot de uitwisseling van gegevens die nodig zijn voor de strijd tegen witwassen, corruptie en terrorismefinanciering.

Voor elke eenheid van de groep is iemand aangewezen die verantwoordelijk is voor financiële zekerheid en die als taak heeft om de regels van de groep en lokale verplichtingen vast te stellen. Onze beloften zijn gedeeltelijk geformaliseerd in de volgende documenten:

 

4. Bestrijding van fraude en corruptie

Indosuez doet er alles aan om interne en externe fraude en corruptie te bestrijden. Alle medewerkers moeten een businesscode naleven die beantwoordt aan de Franse anticorruptiereglementering (Sapin II) en die van toepassing is in de landen waarin we aanwezig zijn. Ons beleid op dit laatste vlak is dat van de nultolerantie, bijvoorbeeld met betrekking tot faciliterende betalingen.

Internationale uitwisseling

Onze bijdrage in de internationale uitwisseling van gegevens met fiscaal karakter en in de strijd tegen de fiscale fraude

Indosuez doet er alles aan om de reglementeringen met fiscaal karakter na te leven, met name:

 

1. FATCA-reglementering

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) is een Amerikaanse reglementering die als doel heeft belastingontduiking te bestrijden bij Amerikaanse burgers en inwoners die financiële activa bezitten buiten de Verenigde Staten. De Amerikaanse belastingadministratie (IRS: Internal Revenue Service) heeft een systeem ingevoerd om jaarlijks bij de buitenlandse financiële instellingen informatie in te winnen over de tegoeden en inkomsten van Amerikaanse belastingplichtigen buiten de Verenigde Staten.

Deze reglementering verplicht de financiële instellingen om procedures in te voeren die bedoeld zijn om de Amerikaanse klanten te identificeren. Indien dit niet gebeurt, wordt er 30% afgehouden aan de bron voor alle financiële stromen van Amerikaanse bron of die uit de VS afkomstig zijn en die de banken voor hun rekening of voor de rekening van hun cliënteel innen. 

Om de toepassing van deze wet te vergemakkelijken, werden er intergouvernementele overeenkomsten onderhandeld met heel wat landen, waaronder Frankrijk. Deze landen verbinden er zich toe de aangifteverplichtingen van de FATCA-wet in hun nationale wetgeving om te zetten.

FATCA ID: CEQ4EV.00068
GIIN (Global Intermediary Identification Number): CEQ4EV.00068.ME.442
Datum van de registratievalidering: 07.04.2014; Effectieve registratiedatum: 30.06.2014

 

2. Communicatie over de automatische informatie-uitwisseling (AIU)

In het kader van de strijd tegen belastingontduiking heeft de OESO in juli 2014 een nieuwe norm van automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen tussen de staten uitgewerkt, de Common Reporting Standard (CRS). Een zestigtal landen waaronder Frankrijk hebben zich reeds verbonden om vanaf 2017 informatie uit te wisselen volgens deze nieuwe standaard en een dertigtal andere vanaf 2018.

Parallel hiermee heeft de Raad van de Europese Unie op 9 december 2014 een nieuwe Richtlijn herziene administratieve samenwerking 2014/107/EU ("DAC") aangenomen die Richtlijn 2011/16/EU wijzigt. De nieuwe Richtlijn die op de OESO-norm gebaseerd is, verruimt de draagwijdte van de informatie-uitwisseling tussen de belastingadministraties van de lidstaten van de Europese Unie.

De norm verplicht de financiële instellingen (banken, bewaarinstellingen, levensverzekeringsmaatschappijen ...) die in de ondertekenende landen gevestigd zijn om de rekeninghouders te identificeren die fiscale inwoners zijn van landen waarmee er een samenwerkingsakkoord is afgesloten en jaarlijks informatie (gegevens van de houder, rekeningsaldo's, ontvangen inkomsten, bruto-opbrengsten van verkoop van roerende waarden ...) door te geven aan hun belastingadministratie. Deze laatste zal de gegevens opnieuw aan de verschillende betrokken administraties doorgeven.

Onderhandse derivaatcontracten

Informatie over onderhandse derivatencontracten

Krachtens artikel 11, lid 11 van VERORDENING (EU) Nr. 648/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters geniet CA Indosuez Wealth (Europe) van een intragroep vrijstelling van de verplichting om zekerheden (collateral) uit te wisselen. Dit wordt als volgt geregeld:

 • Betrokken tegenpartij: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, een naamloze vennootschap naar Frans recht met maatschappelijke zetel in 12, Place des Etats-Unis, 92547 Montrouge Cedex, Frankrijk, handelsregisternummer 304 187 701 RCS Nanterre en LEI-nummer 1VUV7VQFKUOQSJ21A208;
 • Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en CA Indosuez Wealth (Europe) maken deel uit van de groep Crédit Agricole;
 • De vrijstelling is volledig voor de klassen Valuta’s, Rentevoeten en aandelen IPV Equity;
 • Het gecumuleerd notioneel bedrag van de onderhandse derivatencontracten waarop de vrijstelling binnen de groep betrekking heeft: niet van toepassing (totale vrijstelling).
 • Betrokken tegenpartij: CA Indosuez, een naamloze vennootschap naar Frans recht met maatschappelijke zetel in 17, rue du Docteur Lancereaux, 75008 Paris, Frankrijk, handelsregisternummer 572 171 635 RCS Paris;
 • CA Indosuez en CA Indosuez Wealth (Europe) maken deel uit van de groep Crédit Agricole;
 • De vrijstelling is volledig voor de klassen Valuta’s, Grondstoffen en aandelen IPV Equity;
 • Het gecumuleerde notionele bedrag van de onderhandse derivaatcontracten waarop de vrijstelling binnen de groep betrekking heeft: niet van toepassing (totale vrijstelling).

Informatie over ons SFDR-beleid

De EU-verordening 2019/2088 inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR), die op 10 maart 2021 in werking is getreden, verplicht de spelers om hun beleid te publiceren met betrekking tot:

 • De integratie van de risico's van de voorspelbaarheid in hun investeringsbesluitvormingsproces.
 • De overweging van de belangrijkste negatieve effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. 
 • De integratie van duurzaamheidsrisico's in hun loonbeleid.

 

Informatie over de Indosuez Wealth Management Groep